Van idee tot subsidie

Plattelandsondernemers en maatschappelijke organisaties met vernieuwde ideeën voor het platteland van Polders met Waarden kunnen LEADER subsidie aanvragen. De Plaatselijke Groep zoekt ideeën voor innovatieve projecten met duurzaamheid of relatie stad en land als thema.

De Plaatselijke Groep toets ieder projectidee of initiatief om te bepalen of het aansluit bij de wensen zoals die staan geformuleerd in de Lokale Ontwikkeling Strategie Polders met Waarden. De Plaatselijke Groep wil graag in zo’n vroeg mogelijk stadium betrokken worden bij de vorming van het projectplan, om te adviseren, maar ook om te verbinden.

Stap 1. Startformulier

Kennismaken en introductie van uw initiatief

U heeft een idee voor een innovatief project met duurzaamheid of relatie stad en land als thema. En u zoekt financiering om uw plan tot uitvoer brengen. Als eerste vult u dan het startformulier in en stuurt dit op naar de LEADER coördinator marieke@knowwhy.nl U kunt ook contact opnemen met één van de leden van de Plaatselijk Groep. In deze fase kan uw idee nog gewoon een goed idee zijn of al een uitgewerkt projectplan. In alle gevallen kunt u contact opnemen met de coördinator of Plaatselijke Groep.

Als de eerste beoordeling van uw idee positief is, dan vraagt de coördinator u om nadere informatie. Het is voor de Plaatselijke Groep belangrijk om te weten welke doelen u beoogt en hoe uw idee bijdraagt aan de doelen die staan geformuleerd in de Lokale Ontwikkeling Strategie (LOS). Draagt uw idee niet bij aan de doelen in het LOS dan is er geen LEADER subsidie mogelijk.

Stap 2. Keukentafelgesprek

Toetsen idee aan LOS en kennisnemen van voorwaarden

De Plaatselijke Groep bespreekt uw idee en beoordeelt of uw idee kansrijk is. Daarna maakt de coördinator met u een afspraak voor een gesprek samen met een lid van de Plaatselijke Groep (ambassadeur). In dit gesprek zal de coördinator uitleg geven over de LEADER werkwijze; thema’s, doelen, subsidiepercentage, voorwaarden, deadlines en beoordeling. Tegelijkertijd heeft u de mogelijkheid om uw idee toe te lichten. In het gesprek wordt op zoek gegaan naar gemeenschappelijke doelen. De adviezen die coördinator en ambassadeur geven zijn vrijblijvend, voor beide partijen. U kunt zelf bepalen welke adviezen u verwerkt in uw projectplan. Tegelijkertijd geeft het opvolgen van de adviezen geen garantie op het verkrijgen van subsidie.

Stap 3. Projectplan

Opstellen en toetsen projectplan

Op basis van het gesprek maakt u van uw idee een projectplan en bereidt u de subsidieaanvraag volledig voor, inclusief de bijlagen. Een format hiervoor is beschikbaar. Desgewenst kunt u dit projectplan nog een keer voorleggen aan de coördinator en ambassadeur. In dit gesprek kunt u toetsen of uw plan beantwoordt aan de wensen van de Plaatselijke Groep. Ook hier geldt dat, al zijn de coördinator en ambassadeur enthousiast, het betekent niet automatisch dat de aangevraagde subsidie wordt toegekend.

Stap 4. Definitief projectplan

Indienen projectplan tijdens openstelling

Enkele keren  per jaar is er een mogelijkheid om subsidieaanvragen in te dienen. Zie homepage voor actuele datums. Dit gaat digitaal via de POP3 webportal van het loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Alleen aanvragen die tijdens de openstellingsperiode zijn ingediend, worden in behandeling genomen.

Ga naar de pagina downloads voor alle benodigde webpagina’s en documenten voor een LEADER aanvraag. Tip: Vraag tijdig de benodigde e-herkenning aan (betrouwbaarheidsniveau 2+)!

Stap 5. Beschikking

Ontvankelijkheidstoets, advies Plaatselijke Groep en beschikking

Uw projectplan wordt door RVO en provincie Zuid-Holland gecontroleerd op compleetheid en of het voldoet aan de technische indieningseisen: de ontvankelijkheidstoets. Daarna wordt uw plan doorgestuurd naar de Plaatselijke Groep. Die kennen uw plan natuurlijk al, maar nu zal de Plaatselijke Groep aan de hand van een beoordelingsmatrix een score toekennen aan uw project en alle andere ingediende plannen. De ambassadeur van uw plan stemt voor uw project niet mee.

De hoogst scorende aanvragen krijgen een positief advies, totdat het subsidieplafond is bereikt. Overigens geldt er voor alle projecten ook een minimumscore. De Plaatselijke Groep informeert indieners en provincie Zuid-Holland over de beoordeling en rangschikking. Uiteindelijk beslist provincie Zuid-Holland of zij het advies van de Plaatselijke Groep overneemt en positief dan wel negatief beschikt. De beslistermijn van de provincie is 22 weken vanaf het einde van de openstellingsperiode.

Stap 6. Project in uitvoering

Start, uitvoering en afronding project

Na indiening bent u vrij om voor eigen risico te starten met het project. Verstandiger is om beslistermijn van de provincie af te wachten totdat er een beschikking is. Pas dan weet u zeker of u subsidie krijgt en aan welke voorwaarden u moet voldoen. Ook kan het zo zijn dat niet alle projectonderdelen voor subsidie in aanmerking komen. Heeft u LEADER subsidie verkregen? Dan blijft gedurende de uitvoer van het project de ambassadeur betrokken en de coördinator beschikbaar voor vragen omtrent uitvoering, rapportage en eindverantwoording.

 

Op de hoogte blijven van LEADER Polders met Waarden? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!