Lokale Ontwikkeling Strategie 2016 – 2020

De Lokale Ontwikkeling Strategie van het gebied Polders met Waarden is door de Provincie Zuid-Holland vastgesteld. De ontwikkelingsstrategie is opgesteld in intensieve samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en overheden in het gebied. Ook zijn vertegenwoordigers van het stedelijk gebied erbij betrokken. De feedback van de Landelijke Selectie Commissie is in de strategie verwerkt.

In de Lokale Ontwikkeling Strategie is beschreven om welk gebied het gaat, voor welke thema’s/projecten subsidie beschikbaar is en aan welke eisen projecten moeten voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen.

Thema Lokale Ontwikkeling Strategie: Relatie stad en land

LEADER Polders met Waarden wil stad en platteland met elkaar verbinden tot één regio. Daarvoor zijn creatieve en actieve bewoners en ondernemers nodig die kijken naar de kwaliteiten van het veenweidegebied en de cultuurhistorisch waarden van het platteland. Ze maken daarbij gebruik van de dynamiek van stad; met name de Drechtsteden en Rotterdam. Binnen dit thema vallen projecten die gaan over het vraag-gestuurd aanbieden van producten, diensten en concepten van het platteland aan de stad. Daarbij kan het gaan om verkoop van voedsel direct aan consument of nieuwe recreatieve mogelijkheden gericht op beleving. Het kan ook gaan om projecten met gezondheid of slow-medicine als thema.

Thema Lokale Ontwikkeling Strategie: Duurzaamheid

LEADER Polders met Waarden wil een sociaal en duurzaam platteland. Groene economie, circulaire economie, biobased economie en duurzame energie vallen allemaal binnen het thema duurzaamheid. In het voornamelijk agrarische gebied van Polders met Waarden bieden deze thema’s veel kansen. Het gaat om innovatieve projecten gericht op het anders omgaan met bijvoorbeeld grondstoffen, afval, energie, water en ruimte. Samenwerking en kennisontwikkeling zijn belangrijk bij dit thema.

Lokale OntwikkelingsstrategieLokale OntwikkelingsstrategieBewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren