POP en LEADER

LEADER

LEADER staat voor samenwerking voor plattelandsontwikkelingLEADER is een Europees subsidieprogramma dat de regionale ontwikkeling stimuleert. Deze afkorting staat voor: Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale. Vrij vertaald betekent dit ‘Samenwerking voor plattelandsontwikkeling’. Precies wat de Europese Unie met LEADER voor ogen staat; een subsidieprogramma dat de bewoners inspireert om hun leefomgeving te helpen ontwikkelen.

Het doel van LEADER is het versterken en verder ontwikkelen van de leefbaarheid en de economie op het platteland. Het subsidieprogramma ondersteunt daarom initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties uit het gebied. Daarbij gaat het uitsluitend om initiatieven die bijdragen aan een vitaal platteland op de lange termijn. Kernwoorden hierbij zijn verbinden en innovatie.

In de eerste periode 2000 – 2007 (aangeduid als LEADER+) was ‘De Waarden’ het werkgebied, bestaande uit Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Krimpenerwaard. In de daarop volgende periode van 2007 – 2013 waren beide gebieden twee werkgebieden. Voor de derde periode 2016-2021 is Polders met Waarden als LEADER gebied gekwalificeerd. Polders met Waarden bestaat uit de regio’s Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Gouwe Wiericke en Krimpenerwaard.

POP

De Europese regeringsleiders hebben in 1999 in Berlijn besloten om het platteland van Europa te versterken. Dit besluit staat bekend als ‘Agenda 2000’. Om dit goed tot uitwerking te laten komen, maakt het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) sinds 2000 deel uit van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De Nederlandse uitwerking hiervan is het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). POP3 is het nieuwe Plattelandsontwikkelingsprogramma dat loopt van 2014 tot 2022. In het programma POP3 zijn zes prioriteiten voor het plattelandsbeleid opgenomen:

  1. Kennisverspreiding en innovatie
  2. Concurrentiekrachtversterking
  3. Ketenorganisatie en risicobeheer
  4. Behoud en versterken van ecosystemen
  5. Behoud van natuurlijke hulpbronnen
  6. Economische ontwikkeling van het platteland

LEADER valt onder de zesde pijler: Economische ontwikkeling van het platteland.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren