Eerste LEADER project Topsurf succesvol afgerond

Het project Topsurf is het eerste LEADER project van Polders met Waarden dat succesvol is afgerond. Topsurf maakt van organische reststromen een grondverbeteraar. Het regionaal verwerken van (plantaardige) reststromen in de regio Rotterdam en de Krimpenerwaard tot de grondverbeteraar Topsurf draagt bij aan de circulaire, biobased economie. Van oudsher worden reststromen gezien als afval, maar de verwerking tot Topsurf biedt zowel ecologische als economische voordelen.

Geproduceerde Topsurf (foto Visual Aspects/Topsurf Nederland)

Organische reststromen zoals mest van boeren, bagger uit waterpartijen en groen van gemeenten, waterschappen en recreatiegebieden worden vaak tegen hoge kosten afgevoerd en niet benut. Tegelijkertijd wordt door dezelfde partijen grond(verbeteraar) aangekocht. Voor de eerste fase van het project deed Topsurf Nederland veldonderzoek naar alle reststromen in de regio Rotterdam en de Krimpenerwaard. Gemeente, waterschap, Staatsbosbeheer, boeren en natuurorganisaties ijveren allemaal voor een duurzame, circulaire en biobased economie. Door al die reststromen in een samenwerkingsketen in te zamelen en te verwerken tot de grondverbeteraar Topsurf worden meerdere doelen bereikt. Zo wordt met de grondverbeteraar bodemdaling tegengegaan (en uitstoot van broeikasgassen vermindert). Regionale inzameling bespaart tevens bespaart op verwerkingskosten, transportbewegingen en aankoop van teeltgrond. Gebruik van Topsurf in akkerbouw gebieden verbetert het organische stofgehalte in de bodem. Dat heeft weer positieve effecten op de kwantiteit en de kwaliteit van de gewassen.

 

Bodemdaling

Jaarlijks zijn grote hoeveelheden organische reststromen beschikbaar in de regio Krimpenerwaard en Rotterdam. Met deze organische reststromen kan naar verwachting minimaal 160.000 ton Topsurf geproduceerd worden. Deze Topsurf kan worden gebruikt in het stedelijk gebied (plantsoenen, boomgrond, parken, groene daken, moestuinen et cetera) en in het landelijke gebied. Maar ook in de afwerking van stortplaatsen en bij het tegengaan van bodemdaling. Het regionaal (stad en land) gebruiken van mest als onderdeel van Topsurf helpt om fosfaat en stikstofkringlopen te sluiten.

Geproduceerde Topsurf (Foto Visual Aspects/Topsurf Nederland)

In de volgende fase van Topsurf worden Fieldlabs ingericht. Twee jaar lang wordt daar het product Topsurf gemaakt, getest en aangepast. De productieketen wordt ingericht en de milieueffecten op Field lab niveau worden gemeten. Het resultaat is een ontwikkeld businessmodel voor meerdere Topsurf varianten.

Topsurf Nederland BV ontving voor de eerste fase van het project Topsurf een bijdrage uit het LEADER programma Polders met Waarden. Topsurf draagt bij aan de Lokale Ontwikkeling strategie  van Polders met Waarden met de twee thema’s uit het LEADER programma; relatie stad-platteland en duurzaamheid. Op 31 augustus 2019  is door Top Surf Nederland BV het vaststellingsverzoek voor de subsidie ingediend.